1. Waluta: Proszę wybrać w jakiej walucie zostanie policzona pomoc publiczna. Kalkulator liczy po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego 4.61 zł za EURO z dnia 22.10.2021 roku.

2. Koszty kwalifikowane: Proszę podać wartość planowanej inwestycji, czyli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

Koszty kwalifikowane inwestycji zdefiniowane są w paragrafie 8 punkcie 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1713) LINK Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

  • kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
  • ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
  • ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
  • kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
  • ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy – pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji.

Według ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U.2018 poz 1162 - LINK) defincija kosztów kwalifikownaych brzmi następująco:

koszty kwalifikowane nowej inwestycji – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu lub dwuletnie koszty pracy, jakie mogą być uwzględnione przy określaniu maksymalnej pomocy publicznej, ponoszone w okresie ważności decyzji o wsparciu.

3. Województwo: Każde województwo ma określoną maksymalną możliwą pomoc publiczną i może się ona różnić dla różnych lokalizacji.

UWAGA!: Dla przedsiębiorców z sektora MŚP intensywność powiększona jest o 10% dla średniego podmiotu oraz o 20% dla małego i mikro. Poniżej aktualna mapa pomocy w Polsce.

Mapa pomocy publicznej

4. Wielkość przedsiębiorstwa: Proszę określić wielkość przedsiębiorstwa według przepisów unijnych.

Wielkość przedsiębiorstwa ubiegającego się o pomoc publiczną definiuje załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (obowiązuje od 1 lipca 2014) LINK

1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.