Lokalizacje, w których można uzyskać wsparcie w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:

Legenda:

Kalkulator liczy po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego 4.61 zł za EURO z dnia 22.10.2021 roku.

Koszty kwalifikowane: Proszę podać wartość planowanej inwestycji, czyli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

Koszty kwalifikowane inwestycji zdefiniowane są w paragrafie 8 punkcie 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1713) LINK Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

Według ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U.2018 poz 1162 - LINK) defincija kosztów kwalifikownaych brzmi następująco:

koszty kwalifikowane nowej inwestycji – koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu lub dwuletnie koszty pracy, jakie mogą być uwzględnione przy określaniu maksymalnej pomocy publicznej, ponoszone w okresie ważności decyzji o wsparciu.

Wielkość przedsiębiorstwa: Proszę określić wielkość przedsiębiorstwa według przepisów unijnych.

Wielkość przedsiębiorstwa ubiegającego się o pomoc publiczną definiuje załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (obowiązuje od 1 lipca 2014) LINK

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Dla działalności badawczo-rozwojowej i/lub nowoczesnych usług dla biznesu ustawodawca wprowadził obniżenie wymaganych kryteriów ilosciowych o 95%. Proszę zaznaczyć jeżeli działalność będzie prowadzona TYLKO w tym zakresie.

W paragrafie 4 punkcie 4 podpunkcie 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1713) LINK ustawodawca, dla działalnośći B+R i/lub BPO, obniżył wymagane kryterium ilościowe o 95%:

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się o 95% w przypadku nowej inwestycji z zakresu następujących usług:

W paragrafie 4 punkcie 4 podpunkcie 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1713) LINK ustawodawca, dla działalnośći B+R i/lub BPO, obniżył wymagane kryterium ilościowe o 95%:

4. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się o 95%:

a) w przypadku nowej inwestycji z zakresu następujących usług:

b) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) oraz art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693);